Luke 22:39-53 – Faithful or Religious
Previous
Luke 22:23-37